پاورپوینت با موضوع روش تقسيم و حل Divide and Conqure

پاورپوینت با موضوع روش تقسيم و حل Divide and Conqure

پاورپوینت با موضوع روش تقسيم و حل Divide and Conqure

 

 

 

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 37 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

روش تقسيم و حل Divide and Conqure

 يک نمونه از مسأله را به دو يا چند قسمت کوچکتر تقسيم ميکند که معمولا نمونه هايی از مسأله اصلی هستند. اگر جواب مسأله های کوچکتر به راحتی محاسبه شود, می توان جواب نمونه  اصلی را با ترکيب اين جوابها به دست آورد, در غير اين صورت ميتوان آنها را به نمونه های کوچکتر تقسيم کرد . 

 يک روش بالا به پايين است. 
Algorithm DAndC(P)
{ if Small(P) return Solve(P);
   else
     { divide P into smaller instances P1,P2,…,Pk, k>=1;
        Apply DAndC to each of these subproblems;
        return Combine(DAndC(P1),DAndC(P2),…,DAndC(Pk);
      }
}

زمان محاسبه تابع DAndC

T(n)= g(n)                                               کوچک باشد  n
          T(n1)+ T(n2)+…+ T(nk)+f(n)          درغيراينصورت

  g(n): زمان لازم برای محاسبه مستقيم پاسخ برای ورودی های کوچک
  : f(n) زمان لازم برای تقسيم مسأله و ترکيب راه حلها
معمولا:
T(n)= T(1)                 n=1
           aT(n/b)+f(n)   n>1

جستجوی دودويی

مسأله: تعيين اين که آيا x در آرايه مرتب s با اندازه n وجود دارد يا خير.
مثال:n=14                                                                                                
-15,-6,0,7,9,23,54,82,101,112,125,131,142,151
x=9
low   high   mid    s[mid]
1        14       7        54
1         6        3         0
4    6        5         9       found
x=-14
low   high   mid    s[mid]
1        14       7        54
1         6        3         0
1    2        1       -15
2         2        2       -6
2         1                           not found   


الگوريتم binary search

int binsearch(int low,int high)
{ int mid;
   if (low > high)   return 0;
   else
   { mid=[(low+high)/2];                عملگر مبنايی
      if (x==s[mid])
          return mid;
  else if(x < mid)
    return binsearch(low,mid-1);
      else  return binsearch(mid+1,high);
   }
}


فهرست مطالب و اسلایدها:

روش تقسيم و حل    Divide and Conqure

زمان محاسبه تابع DAndC

جستجوی دودويی

الگوريتم binary search

تحليل پيچيدگی زمانی الگوريتم binary search

Merge sort

مرتب سازی ادغامی

الگوريتم مرتب سازی ادغامی

الگوريتم ادغام

تحليل پيچيدگی زمانی الگوريتم mergesort

تحليل پيچيدگی فضا الگوريتم mergesort

الگوريتم دوم مرتب سازی ادغامی (با صرفه جویی در فضا:n)

الگوريتم ادغام

مرتب سازی سریع   Quicksort

الگوریتم  Quicksort

روال تقسیم برای زیرآرایه A[p..r]

اجرای روال partition

تحلیل پیچیدگی زمان برای quicksort

اثبات درستی رابطه بدست آمده:

تحلیل پیچیدگی حالت میانی الگوریتم quicksort

Quicksort به روش تصادفی

Partition به روش تصادفی

الگوریتم ضرب ماتریس Strassen

ضرب ماتریس 2×2 به روش استراسن

مثال ضرب ماتریس با روش تقسیم و حل

روش تقسیم و حل برای ضرب ماتریس

مثالی از ضرب ماتریس با روش تقسیم و حل

ضرب ماتریس n×n به روش استراسن با تقسیم و حل

مثالی از ضرب ماتریس n×n به روش استراسن با تقسیم و حل

الگوریتم ضرب ماتریس به روش strassen

تحلیل پیچیدگی زمانی الگوریتم استراسن


دسته:

پاورپوینت با موضوع روش تقسيم و حل Divide and Conqure

خرید آنلاین